Heemkundige Kring Sas van Gent


Wie zijn wij

Doelstelling

                                              

De Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent heeft ten doel het organiseren van activiteiten in het kader van cultureel erfgoed in de breedste zin van het woord en het onderhouden van het onderaards gangenstelsel Bolwerk Generaliteit.

 

Activiteiten

 • Het beheren en exploiteren van het onderaards gangenstelsel Bolwerk Generaliteit
 • Het beheren en exploiteren van een bibliotheek met streekboeken, alsmede een historische collectie bestaande uit o.a. oude foto’s, kaartmateriaal, documenten en geschiedkundige voorwerpen
 • Het bestuderen van en het doen van onderzoekingen naar de geschiedenis van Sas van Gent en omgeving
 • Het beleggen van bijeenkomsten, waarbij door deskundigen lezingen worden gegeven over o.a. de geschiedenis van de streek
 • Het organiseren van culturele excursies
 • Het uitgeven van publicaties w.o. een jaarboek (Kroniek)
 • Het via dit jaarboek melding doen van binnengekomen schenkingen
 • Het uitwisselen van informatie met gelijkgerichte instellingen in binnen- en buitenland
 • Het instellen en activeren van commissies en werkgroepen op het terrein van cultureel erfgoed
 • Het actief volgen van maatschappelijke ontwikkelingen
 • Het onderhouden van een eigen website (www.heemkundigekringsasvangent.nl)

Lidmaatschap
De jaarlijkse bijdrage (2021) bedraagt minimaal € 17,50 te voldoen op bankrekeningnr.: NL35 RABO 0145 9265 16 t.n.v. Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent. Hogere donaties zijn welkom indien u ons extra wilt steunen. Onze donateurs ontvangen de Kroniek en kunnen deelnemen aan de door de Heemkundige Kring georganiseerde activiteiten.

Aanmelden kan geschieden via ons secretariaat, Canadalaan 14, 4551 AL Sas van Gent
Tel. nr.: 06-83868020 en via het aanmeldformulier.

Adreswijzigingen of opzeggingen dienen te worden gericht aan het secretariaat.

Bestuur
Voorzitter :          J.Vercouteren
Secretaris:          J. de Coninck-Berkhout
Penningmeester: F.Cappaert