Heemkundige Kring Sas van Gent


Maisverwerking

Maisveevoederproducten

EEN KORTE BESCHRIJVING
DER
“S.V.G.”
.MAISVEEVOEDER
PRODUCTEN


UITGAVE DER N.V. STIJFSEL EN GLUCOSEFABRIEK
,,SAS VAN GENT”
JANUARI 1939.

MAISVEEVOEDERPRODUCTEN

De “Sas van Gent” veevoederartikelen worden door de practijk hoe langer hoe meer op de juiste waarde geschat. Dat komt door het zeer gunstige resultaat, dat steeds door het voederen van deze artikelen wordt verkregen.
Daardoor heeft het gebruik in ons land een zeer groote uitbreiding genomen. Het kan niet anders of het moet ook voor U van groot belang zijn om met die artikelen kennis te maken. We willen dan ook in het kort een en ander mededeelen over elk dier voedermiddelen en U
daardoor een inzicht geven in het belang, dat ook Uw bedrijf heeft bij het gebruik van Glutine, Protena, Argo en Protenose in het voeder voor Uw vee.

“GLUTIINE” (Muisglutenvoermeeel).

Gehalte: ± 25 % verteerbaar eiwit, 2,9 % vet, 40 % zetmeel, 3 % fosforzure kalk.
Gebruik: Voor melkkoeien bijzonder aan te bevelen. Het verhoogt in melkmeel gemengd tot 25 à 30 % aanmerkelijk de hoeveelheid melk. Dit komt door de zeer bijzondere daarvoor geschikte eiwitstoffen, terwijl ook de fosforzure kalk zeer gunstig werkt op de kalkvoorziening van het dierlijk lichaam, wat in verband met het voorkomen van allerlei ziekten, van beenderenverzwakking tot kopziekte toe, van zeer groot belang is. In ochtendvoer gemengd tot 20-30 % verhoogt “Glutine” de eierproductie en houdt de kippen
gezond.
In opfokvoer mag het niet ontbreken. Het bevordert de groei en de gezondheid der kuikens. Het hooge gehalte aan eiwit en aan fosforzure kalk is daar niet vreemd aan.
In varkensmeel tot 10 % gemengd geeft het zeer goede uitslagen en houdt de varkens frisch en gezond.

“PROTENA" (Muisglutenmeel)

Gehalte: ± 4O % verteerbaar eiwit, 6% vet, 42 % zetmeel.
Gebruik: In melkmeel gemengd tot 15.-20 % werkt het zeer gunstig op het percentage vet in melk.
25 % Glutine en 15 % Protena in het melkmeel waarborgt een ruime melkgift en een hoog vet gehalte.
In ochtendvoer is het onmisbaar gebleken. 20-30 %.Glutine en 10-15 % Protena in ochtendvoer gemengd verhoogt de eierproductie en verzekert een zeer hoog percentage bevruchte eieren. Bovendien houdt het de dieren gezond.
In opfokvoer hoort 20 % Glutine en 10 % Protena. Vooral het tamelijk hoog, gehalte aan Vitamine A, dat zoowel in Glutine als in Protena voorkomt, bevordert naast het bijna volledig eiwit en het kalkgehalte de groei der jonge kuikens en houdt ze gezond.

“ARG0” (Muiskiemmeel).

Gehalte: ± 20%, verteerbaar eiwit, 9%vet, 40 % zetmeel.
Gebruik: In melkmeel gemengd tot 8-10 % bevordert het de vruchtbaarheid. Door zijn gehalte aan de vruchtbaarheids-vitamine E werkt het voorbehoedend tegen het leeg blijven der koeien. Daar het een dijvermogen heeft van 4-5 (d.w.z. dat 1.K.G. Argomeel met 4-5 liter water nog een dikke brij geeft) wordt het veel gebruikt in die streken, waar men de koeien slobber voedert. Guste koeien komen in die streken weinigvoor.
Door het groote dijvermogen en zijn rijken inhoud is Argomeel bijzonder geschikt in varkensmeel

“PR0TEN0SE'.

Gehalte: ± 2O % verteerbaar eiwit, 3 % vet, 2O % zetmeel, 36 %,"mais-Glucose. Verder alle
noodige mineralen en vitamine A en D.
Gebruik: Protenose wordt gebruikt voor de voeding van, alle soorten jongvee, moederdieren enz.
Kalveren. De eerste 2 weken geve men 4-6 liter volle melk, daarna vervange men dagelijks ½ liter volle melk door ½ ondermelk en voege per dag ¼ K.G. Protenose bij de melk tot de 4e week. Na de 4e week ontvangt het kalf alleen ondermelk ± 8 liter met ½ K.G. Protenose per dag. Op 12 weken ouderdom mag het kalf 1 K.G. Protenose per dag hebben, met ondermelk of karnemelk. Het is niet noodig meer dan I K.G. per dag te geven. Voor kalveren gebruikt men Protenose-meel, dat door de ondermelk of karnemelk wordt geroerd. Doordat de volle melk zeer spoedig door ondermelk of karnemelk kan worden vervangen, is de voedering van de kalveren met Protenose zeer voordeelig. De kosten per dag bedragen ± 13 cent, met volle melk kost het per dag gauw 30--40 cent. De kalveren groeien met Protenose beter dan met volle melk.
Pinken geeft men in den winter als krachtvoeder uitsluitend 1 K.G. Protenose per dag. Daarbij ontwikkelen ze zich zeer goed. Eventueel drachtige pinken geeft men 1½ K.G. per dag. Aan pinken voedert men Protenose schilfers of korrels, die geheel dezelfde samenstelling hebben als Protenosemeel.
Veulens geeft men na het spenen ½ K.G. Protenose schilfers of korrels per dag. Spoedig wordt dit verhoogd tot 1 K.G. Meer is niet nodig. Ze ontwikkelen zich veel beter als bij de dure havervoedering, of ander krachtvoeder.
Paarden voedert men Protenose korrels of schilfers.
Eenjarige paarden: l-1½ K.G. per dag.
Jonge hengsten: 1½-2 K.G. per dag.
Merries met veulen:. 1½ tot 2 K.G. per dag. Ze komen daardoor volop in de melk
Dekkende hengsten: 2-3 K.G. per dag,
Werkpaarden: 1-3 K.G. per dag, afhangende van de hoeveelheid arbeid die ze verrichten moeten.
De practijk bewijst, dat 3 K.G. haver kan vervangen worden door 1 K.G. Protenose. Het is aan te raden bij paarden naast Protenose een weinig haver bij te voederen.
In opfokvoer voor kuikens bereikt men de beste resultaten met Protenose. Men geeft tot 20% Protenose in opfokvoer en de uitslagen zijn verrassend: Geen sterfte geen ziekte, makkelijk in de veeren komen en een snelle groei. Het gebruik van Protenose in opfokvoer neemt in ons land hand over hand toe en van alle streken bereiken ons tevredenheidsverklaringen. Ook wordt door vooraanstaande kippenhouders met groots succes Protenose tot 10 % in het ochtendvoeder gemengd.
Eisch van uw veevoederleverancier:
in Uw melkmeel: Glutine, Protena en Argomeel
in Uw ochtendvoer: Glutine, Protena en Plotenose.
in Uw opfokvoer: Glutine, Protena en Protenose
in Uw varkensvoer: Glutine en Argomeel
voedert aan uw jongvee, jonge
paarden, hengsten, stieren en
werkpaarden: Protenose

Wenscht u rantsoenen gebaseerd op officieele dierenproeven en wenscht u meer uitvoerige inlichtingen over Maisveevoeders vraagt u dan onze brochure: “normen, mengsels en rantsoenen met maisveevoederproducten der N.V. Stijfsel en Glucosefabriek “Sas van Gent”.