Heemkundige Kring Sas van Gent


Wie zijn wij

Onze doelstelling:

De Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent heeft ten doel het bewaken, behouden, bestuderen, uitdragen en verspreiden van: 

 • waardevol Sas cultureel en historisch erfgoed
 • de geschiedenis van Sas van Gent
 • de leefbaarheid van Sas van Gent

Dit alles in de breedste zin van het woord in het belang van de huidige en toekomstige generaties. 

Onze activiteiten:

Dat bereiken we door het uitvoeren van de volgende activiteiten:

Bewaken en behouden 

 • Beheren van een bibliotheek, historische collectie en infocentrum, alles betrekking hebbend op Sas van Gent of relevante omgeving.
 • Beheren en exploiteren van het onderaards gangenstelsel Bolwerk Generaliteit.
 • Alle gepaste tussenkomst om het bestaande roerende en onroerende culturele en historische erfgoed, alsmede landschap in Sas van Gent goed te (kunnen) bewaren.

Bestuderen 

 • Onderzoek doen naar de geschiedenis van Sas van Gent met relevante omgeving en haar bewoners.
 • Actief volgen en indien nodig: registreren van huidige en toekomstige relevante maatschappelijke ontwikkelingen in en rond Sas van Gent.
 • Instellen van werkgroepen die onderzoek doen naar het beschrevene in de doelstelling. Elke werkgroep heeft daarbij een directe relatie met het bestuur.

Uitdragen en verspreiden

 • Beleggen van bijeenkomsten, waarbij door deskundigen lezingen worden gegeven over o.a. de geschiedenis van de streek.
 • Organiseren van culturele excursies.
 • Verzorgen van rondleidingen en/of gastlessen.
 • Waar mogelijk participeren in regionale of landelijke initiatieven. Hierbij valt te denken aan o.a. Open Monumentendag.
 • Uitgeven van publicaties waaronder een jaarboek (Kroniek) waarin onder andere melding wordt gedaan van alle ontvangen schenkingen. En het samenstellen van een boek waarin de totale geschiedenis van Sas van Gent wordt belicht.
 • Uitwisselen van informatie met gelijkgerichte instellingen in binnen- en buitenland.
 • Naar buiten treden via eigen communicatiekanalen, waaronder social media en website (www.heemkundigekringsasvangent.nl
 • Het openstellen van ons Infocentrum en gedigitaliseerde bestanden voor donateurs en belangstellenden.

Donateur worden?

De jaarlijkse bijdrage bedraagt minimaal € 20,-- te voldoen op bankrekeningnr.: NL35 RABO 0145 9265 16 t.n.v. Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent. Hogere donaties zijn welkom indien u ons extra wilt steunen. Onze donateurs ontvangen de Kroniek en kunnen deelnemen aan de door de Heemkundige Kring georganiseerde activiteiten. Aanmelden kan geschieden via ons secretariaat, Keizer Karelplein 16, 4551 CJ Sas van Gent, door te bellen naar 06-20483026 en via het aanmeldformulier. Adreswijzigingen of opzeggingen dienen te worden gericht aan het secretariaat.

Bestuur:

Voorzitter Co Vercouteren
Secretaris: Hans Hemelaar 
Penningmeester:     Frank Cappaert

Facebookpagina: 

https://www.facebook.com/HeemkundigeKringSasvanGent