Heemkundige Kring Sas van Gent


Woorden en gezegden uit de Sasse taal

Woorden, Uitdrukkingen, Zegswijzen uit het Sasse dialect

Woorden, gezegden en uitdrukkingen, zoals die eertijds gangbaar waren en hier aan de vergetelheid worden onttrokken. Alles werd opgetekend in Sas van Gent, wat weer niet betekent dat het allemaal zuiver “Sas” is. Immers, de invloed van het zo nabije België en de nabuurgemeenten is groot. Het ligt in de bedoeling dit rubriekje met uw hulp een vaste plaats te geven op ons Web. Het zijn gewoon losse flodders van het Sasse dialekt, die zonder enig verband in een willekeurige volgorde achter elkaar geplaatst worden. Hiervoor roepen we uw medewerking in. De bedoeling is om uitsluitend het dialect van de kern Sas van Gent op te nemen, dus niet van de Zandstraat, Westdorpe of Philippine.

Elk dialect heeft ‘n eigen specifieke woordenschat. Dat niet alleen, het wordt dikwijls gesproken met een eigen tongval, een eigen intonatie die het meestal onderscheidt van naburige dialecten. Hiermee wordt dikwijls een subtiele nadruk gelegd op de betekenis of de bedoeling van een woord of uitdrukking. Kenmerkend voor het Sasse dialect is de langgerekte -è- klank zoals in “fl-è-sje”.
In sasse praot schrijven we deze è klank als ê
Omdat het moeilijk is het Sasse dialect fonetisch te noteren, volstaan we met een en ander gewoon op te schrijven zoals we het horen.

In Sas van Gent hebben we te maken met een vrij aparte vorm van dialect. In vroegere tijden bestond het grootste deel van haar inwoners uit krijgsvolk. Het garnizoen telde veel krijgslieden uit verre streken, veelal huurlingen afkomstig uit Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland. Ook waren velen afkomstig uit de zuidelijke Nederlanden. Dit samenraapsel van nationaliteiten had natuurlijk invloed op het lokale spraakgebruik. Verder speelde het feit, dat de vesting Sas van Gent een vrij besloten karakter had, een grote rol. Kontakten met de bevolking in de omgeving waren er nauwelijks. Nog later, toen er van een vesting of van geisoleerd zijn geen sprake meer was, heeft de spreektaal hier veel invloed ondergaan van de kontakten met het aangrenzende België. Deze invloeden zijn duidelijk in het Sasse dialect te herkennen.
Eigenlijk is het “Sas” geen echt dialect, maar meer een samenraapsel van diverse, onderling heel verschillende spraakgebruiken.

Dit is dan ook de reden waarom in “Sasse Praot” alles wordt opgenomen en opgeschreven wat men toevallig hoort spreken, zonder er bij stil te staan of het wel echt “Sas”is. Want wat is echt “Sas”?
Bent u het met de geplaatste woorden of gezegden niet eens, laat het ons dan weten.
Dit alles en vooral ook nieuw materiaal zijn van harte welkom bij de Heemkundige Kring Sas van Gent, . Alvast bedankt..! Of via de contactpagina.